Konkurs EMS czescanna

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1 Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Trening EMS z @czescanna” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez BODYBAR z siedzibą w Warszawie (02-652), ul. Magazynowa 9a.
Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/czescanna/ Organizatorem Konkursu jest Bodybar. (dalej „Organizator”). Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 19.10.2018 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 26.10.2018 r. (do godziny 23.59).
Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


§ 2 Uczestnicy konkursu


W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.


§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody


Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu odpowiedzi na pytanie pod zdjęciem konkursowym na profilu instagram @czescanna. Jury wybierze trzy najlepsze odpowiedzi i nagrodzi każdego z ich autorów Treningiem EMS z trenerem personalnym w towarzystwie Anny Głowackiej(@czescanna) w studio Bodybar (Warszawa ul.Magazynowa 9a). Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 28.10.2018r w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody w postaci Treningu personalnego EMS jest przesłanie do dnia 31.10.2018r prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz propozycja terminu realizacji nagrody. Trening Personalny EMS (dalej “Nagroda”) ma termin realizacji do 30.11.2018r.  Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.


§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców


Laureatów konkursu (3 osoby) wyłonioni jury - Anna Głowacka (@czescanna) oraz Izabela Sobieszek (trener personalny EMS Bodybar)


§ 5 Postanowienia końcowe


Regulamin Konkursu dostępny jest na portalu www.bodybar.com.pl w sekcji Pozostałe Regulaminy. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilu instagram @czescanna pod postem konkursowym. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Trening EMS z @czescanna” (dalej: „Konkurs”) jest BODYBAR z siedzibą w Warszawie (02-652), ul. Magayznowa 9A
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:„RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie @czescanna
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach.