POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE:


1.1.   Administrator – Małgorzata Kołodziejczyk Bodybar z siedzibą przy ul. Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna, PL, NIP: 7121487737 (zwana dalej „Bodybar” lub „Administrator”);
1.2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii, oraz imię i nazwisko;
1.3. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, w szczególności zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
1.4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
1.5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.bodybar.com.pl;
1.7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce;


   
2. INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI


2.1. W Polityce zawarte zostały podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług Bodybar oferowanych za pośrednictwem Serwisu. 
2.2. Celem Polityki jest wyjaśnienie w jaki sposób Bodybar wykorzystuje udostępnione przez Użytkownika dane osobowe, w szczególności wyjaśnienie, które dane osobowe gromadzi i w jakim celu. 
 


3. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU


3. 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. 
3. 2. W szczególności, dane gromadzone przez Administratora mogą obejmować imię, nazwisko, adres e-mail oraz datę urodzenia. 

4. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE


4.1. Dane osobowe osób, które korzystają z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarza są przez Administratora, w następujących celach: 
4.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obejmującego niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
4.1.2. w celu umożliwienia Użytkownikom umówienia wizyty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora; 
4.1.3. w celach statystycznych oraz administracyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności oraz preferencji Użytkowników, w celu nieustannej poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
4.1.4. w celach dowodowych i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego uzasadniony interes Administratora, polegający na rozpatrywaniu potencjalnych reklamacji i ochronie jego praw; 
4.1.5. w celach marketingowych Administratora– szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE”;


5. MARKETING I PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE


5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, które w szczególności obejmują:
5.1.1. kierowanie e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (zwane dalej: usługa newsletter);
5.1.2. oferowanie produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
5.2. Administrator świadczy usługę newsletter tym Użytkownikom, którzy podali w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne w celu świadczenia usługi newsletter, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 
5.3. Dane osobowe w zakresie marketingu są przetwarzane w następujących celach:
5.3.1. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach usługi newsletter oraz marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego prawnie uzasadniony interes Administratora, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą;
5.3.2. w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmującego prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie kierowanych treści i usług do odbiorców newslettera; 
5.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmujący prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości obrony swoich praw;
5.4. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem danych profili, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, usług, produktów oraz informowaniu o promocjach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, polegający na promowaniu własnej marki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 


6. PLIKI COOKIES ORAZ NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE


6.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Zbierają one informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
6.2. Pliki cookie nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą zbierać dane dotyczące profilowania użytkownika strony, a po połączeniu z innymi danymi doprowadzić do możliwości identyfikacji i/lub profilowania użytkownika strony dla celów marketingowych.
6.3. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik Serwisu może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
W przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności Serwisu (więcej na temat Plików Cookies znajduje się w zakładce Pliki Cookies).
6.4. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych, obejmujące:
6.2.2. Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners 
6.2.3. Google Ads. Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 


7. FORMULARZE KONTAKTOWE


7.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
7.2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, dane osobowe przetwarzane są w celu w celu obsługi zapytania złożonego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
7.3. W zakresie skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw. 


8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 


8.1. Okresy przetwarzania danych osobowych przez Administratora i związane z nimi okresy przechowywania danych osobowych zależą od rodzaju świadczonych usług oraz celów przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimozowane.
8.2. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usług lub realizacji zamówień, do momentu:
8.2.1. wycofania udzielonej zgody, na podstawie której odbywa się przetwarzanie;
8.2.2. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w sytuacjach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
8.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W takim wypadku zostaną one usunięte lub zanonimizowane po upływie okresu przedawnienia. 
8. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
8.1. Użytkownikowi przysługuje w szczególności:
    8.1.1. prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii
    8.1.2. prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych  
8.1.3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
8.1.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8.1.5. prawo przenoszenia danych 
8.1.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8.2. W zakresie prawa określonego w punkcie 6.1.4., Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które są przetwarzane podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W razie wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
8.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. 
8.4. Wszelkie żądania wniesione przez Użytkownika w wykonaniu praw określonych w punktach 6.1.1. – 6.1.5. oraz innych wynikających z RODO, Administrator rozpatrzy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. 


9. ODBIORCY DANYCH 


9.1. W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podwykonawcom, którym zostały zlecone czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy usług IT, firmy analityczne, doradcze, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), ale również pracownicy Administratora.
9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 


10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 


10.1. Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny – przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przez nich zadań. Administrator dokłada należytej staranności, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych do tego pracowników i współpracowników. 
10.2. W każdym przypadku przetwarzania danych na zlecenie Administratora przez podwykanowców lub inne podmioty, współpracujące z nim, podejmie on wszelkie niezbędne działania, by podmioty te gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.


11. DANE KONTAKTOWE


11.1. Kontakt z Administratorem w jakichkolwiek kwestiach dotyczących danych osobowych możliwy jest z wykorzystaniem adresu e-mail: kontakt@bodybar.com.pl lub adres korespondencyjny: Małgorzata Kołodziejczyk Bodybar, ul. Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna


12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1. W razie potrzeby Polityka jest aktualizowana. W takim przypadku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez wyświetlenie odpowiedniej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku uprzedniego powiadomienia Użytkownika o zmianach w Polityce, fakt korzystania przez niego z usług Serwisu oznacza akceptacje zmian. 
12.2. Użytkownik nie akceptujący warunków wynikających z nowej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z Serwisu. 
12.3. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.01.2021 r.