Regulamin dot. rabatu na usługi beauty dla Nowych Klientów

REGULAMIN


§1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, związane z przyznaniem rabatu („Rabat“) dla nowych Klientów Bodybar („Nowy Klient”), którzy zawnioskowali o jego przyznanie poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. 
2.    Podmiotem odpowiedzialnym za przyznanie rabatu jest jednoosobowa działalność gospodarcza Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar, Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna, NIP 7121487737 („Bodybar”).
3.    Regulamin jest dostępny na stronie www.bodybar.com.pl oraz w siedzibie Bodybar.

§2

Rabat


1.  Rabat uprawnia do niższych cen usług beauty ("Usługi Beauty") świadczonych w Bodybar, zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie www.bodybar.com.pl
2. Rabat naliczany jest od cen regularnych, obowiązujących bez karty stałego klienta.

3.  Lista Usług Beauty Bodybar objęta Rabatem dostępna jest na stronie internetowej www.bodybar.com.pl/oferta i dotyczy oferty stylizacji paznokci (nailsbar), depilacji woskiem (waxbar) oraz brwi, rzęs i pielęgnacji twarzy (beautybar).
4.  Rabat przyznawany jest osobom fizycznym spełniającym określone kryteria. Szczegółowe zasady przyznawania Rabatu zostały określone w §3 Regulaminu

5.    Rabat ograniczony jest datą ważności. Obowiązuje przez 1 miesiąc od daty otrzymania maila potwierdzającego jego przyznanie. 
6. Końcowy termin obowiązywania Rabatu wyznacza się zgodnie z art. 112 ustawy Kodeks Cywilny.


§3


Zasady przyznawania Rabatu


1.    Rabat może zostać przyznany wyłącznie osobom fizycznym, będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, i spełniają w momencie przyznania Rabatu łącznie następujące warunki:

– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadają aktywny adres e-mail,
– zaakceptowały Regulamin wypełniając pisemnie określony formularz
2.    Rabat obowiązuje dla Nowych Klientów na jedną wybraną usługę beauty podczas pierwszej wizyty. 
3. Nowym Klientem jest osoba, która dotychczas ani razu nie korzystała z usług beauty w Bodybar.
4. Nowy Klient jest identyfikowany przez Bodybar na podstawie danych w systemie Booksy.
5.  W przypadku wykonywania więcej niż jednej usługi podczas pierwszej wizyty, rabat obowiązuje na najtańszą usługę
6. Nie ma możliwości przekazania Rabatu osobom trzecim, ani przepisywania Rabatu na osoby trzecie.  
7. Promocja nie łączy się z innymi.
8. Z promocji można skorzystać tylko raz. 
9. Bodybar zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Nowy Klient spełnia warunki określone w Regulaminie.

§4


Przetwarzanie danych osobowych Stałych Klientów Bodybar


1.    Dane osobowe Nowych Klientów Bodybar są przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2.    Zgoda Nowego Klienta Bodybar na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu marketingowym produktów i usług Bodybar oraz w celu statystycznym i archiwizacyjnym.
3.    Administratorem danych osobowych Nowych Klientów Bodybar jest Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar ul. Leśna 5D 05-501 Jazgarzewszczyzna.
4.    Podanie danych przez Nowego Klienta Klienta Bodybar jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Bodybar przyznanie Rabatu. Nowy Klient Bodybar ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5.    Nowy Klient Bodybar ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6.    Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@bodybar.com.pl.
7.    Nowy Klient Bodybar, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Nowy Klient Bodybar wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od Bodybar usunięcia niniejszej zgody.
8.    Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Bodybar, na adres kontakt@bodybar.com.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Nowego Klienta Bodybar.

§5


Postępowanie reklamacyjne

1.  Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Kartą należy zgłaszać do Bodybar na adres email e-mail: kontakt@bodybar.com.pl  najpóźniej do 7 dni od daty zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Reklamacje związane z Rabatem rozstrzyga Bodybar.
3.   Decyzja Bodybar jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
4.   Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej rozpatrzenia przez Bodybar.


§6


Postanowienia końcowe


1.    Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące Rabatu można kierować na adres siedziby Bodybar oraz na adres email kontakt@bodybar.com.pl.
2.    W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Nowym Klientom Bodybar będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronie Bodybar www.bodybar.com.pl
3.    Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.   Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
6.   W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Bodybar.