Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN


§1

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, związane z zakupem Karty Podarunkowej („Karta“) na usługi w Bodybar.
2.    Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Karty jest jednoosobowa działalność gospodarcza Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar, Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna, NIP 7121487737 („Bodybar”).
3.    Regulamin jest dostępny na stronie www.bodybar.com.pl oraz w siedzibie Bodybar.

§2

Karta

1.      Karta jest formą płatności za usługi świadczone w studio Bodybar

2.      Płatność Kartą  musi być zrealizowana jednorazowo z góry bez względu na rodzaj Karty. Osoba posiadająca Kartę ma obowiązek podczas pierwszej wizyty umówić się na kolejne terminy (jeżeli zasadne)

3.      Termin wykorzystania wszystkich zabiegów objętych Kartą to max. 1 miesiąc od pierwszej wizyty

4.      Bodybar nie ponosi odpowiedzialności za Kartę, która została utracona lub zgubiona

5.      Przy realizacji Karty nie przysługuje prawo otrzymania reszty, jeżeli wartość wykonanej usługi (w menu) jest niższa niż wartość Karty

6.      Osoba korzystająca z Karty zobowiązana jest do zapłaty różnicy w cenie, jeśli wartość świadczonej usługi jest wyższa (zgodnie z menu) od wartości wskazanej na Karcie

7.      Przy realizacji Karty należy korzystać z zestawu zabiegów wskazanych na Karcie niezależnie od ich wartości w cenniku

8.      Niewykorzystana usługa z Karty nie podlega refundacji lub wymianie na inną usługę

9.      Końcowy termin obowiązywania karty wyznacza się zgodnie z art. 112 ustawy Kodeks Cywilny.


§3


Zasady zakupu Karty

1.     
1.    Karta może zostać nabyta wyłącznie przez osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny („Klient Bodybar”), które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, i spełniają w momencie zakupu Karty łącznie następujące warunki:

– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadają aktywny adres e-mail,
– zaakceptowały Regulamin akcpetując określone oświadczenie

2.      Karta może zostać nabyta online przez stronę www.bodybar.com.pl lub stacjonarnie w Bodybar.

3.      Karta nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę


§4


Przetwarzanie danych osobowych Klientów Bodybar


1.    Dane osobowe Klientów Bodybar są przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2.    Zgoda Klienta Bodybar na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu marketingowym produktów i usług Bodybar oraz w celu statystycznym i archiwizacyjnym.
3.    Administratorem danych osobowych Klientów Bodybar jest Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar ul. Leśna 5D 05-501 Jazgarzewszczyzna.
4.    Podanie danych przez Klienta Bodybar jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Bodybar nabycie Karty. Klient Bodybar ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5.     Klient Bodybar ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6.    Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@bodybar.com.pl.
7.     Klient Bodybar, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Klient Bodybar wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od Bodybar usunięcia niniejszej zgody.
8.    Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Bodybar, na adres kontakt@bodybar.com.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta Bodybar.

§5


Postępowanie reklamacyjne

1.  Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Kartą należy zgłaszać do Bodybar na adres email e-mail: kontakt@bodybar.com.pl  najpóźniej do 7 dni od daty zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Reklamacje związane z Kartą rozstrzyga Bodybar.
3.   Decyzja Bodybar jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
4.   Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej rozpatrzenia przez Bodybar.


§6


Postanowienia końcowe


1.    Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące Karty można kierować na adres siedziby Bodybar oraz na adres email kontakt@bodybar.com.pl.
2.    W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Klientom Bodybar będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronie Bodybar www.bodybar.com.pl
3.    Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.   Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
6.   W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Bodybar.