Regulamin Karty Stałego Klienta Bodybar

§1
Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki  i  zasady, związane z przyznaniem i posiadaniem Karty Stałego Klienta Bodybar („Karta”)  
2.    Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucje oraz przyznanie Kart jest jednoosobowa działalność gospodarcza Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar, Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna, NIP 7121487737 („Bodybar”).
3.    Regulamin jest dostępny na stronie www.bodybar.com.pl oraz w siedzibie Bodybar.


§2
Karta 

1.   Karta jest imiennym, plastikowym dokumentem, który posiada swój unikatowy numer przypisany do posiadacza Karty („Stały Klient Bodybar”).
2.  Karta uprawnia posiadacza do niższych cen usług beauty ("Usługi Beauty") świadczonych w Bodybar, zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie www.bodybar.com.pl
3.    Lista Usług Beauty Bodybar objęta Rabatem dostępna jest na stronie internetowej www.bodybar.com.pl/oferta i dotyczy oferty stylizacji paznokci (nailsbar), depilacji woskiem (waxbar) oraz brwi, rzęs i pielęgnacji twarzy (beautybar).
4.  Stały Klient Bodybar ma mozliwość otrzymywania dorogą mailową lub smsową informacji dotyczących specjalnych promocji („Promocja”), w tym celu powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z §4 pkt 7

5.   Karta podlega jednorazowej opłacie określonej w §3 pkt 2 Regulaminu. 
6.    Karta nie jest ograniczona datą ważności. Raz nabyta Karta obowiązuje bezterminowo.
7.  Karta jest przyznawana osobom fizycznym spełniającym określone kryteria. Szczegółowe zasady przyznawania Kart zostały określone w §3 Regulaminu

§3
Zasady przyznawania Karty

1.    Karta może zostać przyznana wyłącznie osobom fizycznym, będącym konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks Cywilny, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, i spełniają w momencie przyznania Karty łącznie następujące warunki:
– ukończyły 18 rok życia,
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadają aktywny adres e-mail,
– zaakceptowały Regulamin wypełniając pisemnie określony formularz

2.     Karta podlega jednorazowej opłacie w wysokości 29 zł.
3.    Jedna osoba fizyczna ma prawo  posiadania jednej imiennej Karty
4.    Nie ma możliwości przekazywania Karty osobom trzecim, ani przepisywania Karty na osoby trzecie. 
5.    Stały Klient Bodybar  jest identyfikowana przez Bodybar na podstawie danych w systemie Booksy.
6.    Bodybar zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Stały Klient Bodybar spełnia warunki określone w Regulaminie.

§4
Przetwarzanie danych osobowych Stałych Klientów Bodybar

1.    Dane osobowe Stałych Klientów Bodybar są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.
2.    Zgoda Stałego Klienta Bodybar na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu marketingowym produktów i usług Bodybar oraz w celu statystycznym i archiwizacyjnym.
3.    Administratorem danych osobowych Stałych Klientów Bodybar jest Małgorzata Kołodziejczyk- Bodybar ul. Leśna 5D 05-501 Jazgarzewszczyzna.
4.    Podanie danych przez Stałego Klienta Bodybar jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Bodybar. przyznanie Karty. Stały Klient Bodybar ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
5.    Stały Klient Bodybar ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
6.    Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres kontakt@bodybar.com.pl.
7.    Stały Klient Bodybar, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). W wypadku, gdy Stały Klient Bodybar wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od Bodybar usunięcia niniejszej zgody.
8.    Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Bodybar, na adres kontakt@bodybar.com.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Stałego Klienta Bodybar.

§5

Postępowanie reklamacyjne


1.  Wszelkie uwagi i reklamacje związane z Kartą należy zgłaszać do Bodybar na adres email e-mail: kontakt@bodybar.com.pl  najpóźniej do 7 dni od daty zdarzenia, które jest przedmiotem reklamacji. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.     Reklamacje związane z Kartą rozstrzyga Bodybar.
3.   Decyzja Bodybar jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
4.   Składający reklamację zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty jej rozpatrzenia przez Bodybar.

§6
Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Karty  można kierować na adres siedziby Bodybar  oraz na adres email kontakt@bodybar.com.pl.
2.    W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Stałym Klientom Bodybar będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronie Bodybar www.bodybar.com.pl
3.    Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4.   Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
6.   W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Bodybar.