Regulamin treningu personalnego EMS

 

1. Postanowienia ogólne


1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady treningów personalnych EMS prowadzonych przez Małgorzata Kołodziejczyk Bodybar, ul. Leśna 5d, 05-501 Jazgarzewszczyzna, PL, NIP 7121487737 (dalej jako: Bodybar).

1.2. Korzystanie z treningów personalnych w Bodybar odbywa się na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) zawieranej między Klientem Bodybar (dalej: Klient), a Bodybar w ramach:
a.    Karnetu (dalej: „Karnet”);
b.    Jednorazowego Treningu pokazowego (dalej: „Trening pokazowy”)

1.3. Warunki Umowy zostały określone w treści niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez dokonanie opłaty z tytułu określonego karnetu. 

1.4. Zawarcie Umowy następuje na czas określony, przewidziany dla danego Karnetu (szczegółowo określone w punkcie 2. Rodzaje karnetów oraz zasady treningu) lub Treningu pokazowego. Po dokonaniu opłaty za wybrany Karnet Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

1.5. Przed pierwszym treningiem, Klient zostaje szczegółowo poinformowany o warunkach i zasadach treningu, a także o szczegółowym jego przebiegu.

2. Rodzaje karnetów oraz zasady treningu


2.1. Rodzaje oferowanych przez Bodybar Karnetów to:
a.    Karnet 4 treningów 
b.    Karnet 8 treningów 
c.    Karnet 12 treningów 
d.    Karnet 16 treningów 

2. 2. Przy wykupieniu Karnetu określa się jego datę ważności, bez możliwości przedłużenia
a.    Karnet 4 i 8 treningów jest ważny przez okres jednego (1) miesiąca od daty pierwszego treningu karnetowego;
b.    Karnet 12 i 16 jest ważny przez dwóch (2) miesięcy od daty pierwszego treningu karnetowego;

2.3. Trening pokazowy nie jest uznawany za rodzaj Karnetu i mogą z niego korzystać wyłącznie osoby, które do tej pory nie korzystały z żadnej formy treningu w Bodybar.

2.4. Trening odbywa się po wcześniejszej rezerwacji terminu. Godzina i dzień treningu zostają uzgodnione przez obie strony.

2.5. W przypadku spóźnienia Klienta na trening powyżej 15 min, trener może odmówić przeprowadzenia treningu.

2.6. Trening personalny może być odwołany przez obie strony dzień wcześniej (24 godziny) przed umówionym spotkaniem. Odwołanie może nastąpić telefonicznie lub SMS. Skuteczne odwołanie treningu powoduje, że trening ten może być odbyty przez Klienta w innym terminie. 

2.7. W przypadku odwołania treningu przez Klienta niezgodnie z zapisem 2.6., trening uznaje się za wykorzystany przez Klienta, pomniejszając pulę wykupionego Karnetu.

2.8. W razie odwołania treningu przez Bodybar w czasie krótszym niż 24 godziny, Bodybar zobowiązuje się się do przeprowadzenia dodatkowego treningu za darmo.

2.9. Przed pierwszym treningiem w Bodybar, Klient zobowiązany jest do wypełnienia Zgody Klienta EMS, szczegółowo określającej przeciwskazania zdrowotne w stosunku do treningu, wymagania oraz jego przebieg;

2.10. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych wykonywanie ćwiczeń lub ich fragmentów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą lekarza. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zatajenia przez niego występujących przeciwskazań, odbywanie przez niego treningów w Bodybar może być związane jest z ryzykiem rozwoju chorób lub urazów. Bodybar nie odpowiada za kontuzje i urazy Klienta, które powstały w wyniku zatajenia przez Niego chorób lub przeciwskazań. Bodybar ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za kontuzje i urazy powstałe z winy trenerów Bodybar lub będące rezultatem korzystania ze sprzętu treningowego należącego do Bodybar. 

2.11. Wszystkie treningi odbywają się pod opieką wykwalifikowanego Trenera. Trener zobowiązany jest do przygotowania planu treningu na każde spotkanie. Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera oraz w każdym czasie zgłaszać wszelkie choroby lub przeciwskazania co do stanu zdrowia lub samopoczucia. Trener, w razie zgłoszenia jednego z powyższych może przerwać lub zakończyć trening. 

3. Postanowienia końcowe 


3.1. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu treningów EMS, osobie trenującej przysługuje 10% 
rabatu na usługi beauty w Bodybar oraz 
a.    dla kobiet - jedna bezpłatna stylizacja brwi
b.    dla mężczyzn - jeden bezpłatny manicure męski

3.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących świadczeniach usług przez Bodybar osobiście, drogą e-mailową na adres: kontakt@bodybar.com.pl lub listownie na adres: Małgorzata Kołodziejczyk Bodybar, ul. Leśna 5D, 05-501 Jazgarzewszczyzna. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

3.3. Regulamin dostępny jest w Studio Bodybar oraz na stronie internetowej www.bodybar.com.pl. Przystępując do korzystania z treningu EMS w Bodybar, Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje do jego przestrzegania. 

3.4. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.